Academic Calendar

Fall 2022 Calendar

Event Date
Registration Begins August 7, 2022
Fall Semester Orientation August 20, 2022
Fall Classes Begin August 22, 2022
Deadline to Add Classes September 4, 2022
Deadline to Drop Classes September 11, 2022
Labor Day (No Classes) September 5, 2022
CCA Conference (No Classes) September 12-14, 2022
Camp Jubilee (No Classes) October 31, 2022
Thanksgiving (No Classes) November 24, 2022
Finals Week December 5-9, 2022